HH11 Chương II. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

Category: THPT, Toán 11 1 0

Bài 1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

Bài 2. Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song

Bài 3. Đường thẳng và mặt phẳng song song

Bài 4. Hai mặt phẳng song song.

Bài 5. Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hịnh không gian.

Ôn tập chương II

Related Articles

Add Comment